As bases

Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), creado pola Lei do Parlamento Galego 2/99 do 24 de febreiro e o Club de Prensa de Ferrol convocan a décimo sétima edición do Premio José Couso de Liberdade de Prensa, co obxectivo de recoñecer e difundir o traballo dunha persoa viva ou organización existente destacada na defensa da liberdade de prensa ou cunha salientable traxectoria profesional, libre e independente.

José Couso foi disparado o 8 de abril de 2003 mentres realizaba o seu traballo para os informativos de Tele5. No mesmo ataque faleceu o tamén cámara ucraíno Taras Protsyuk. Os organizadores queren personalizar na figura de Couso a todos aqueles xornalistas, galegos ou non, que cada ano son asasinados, maltratados ou privados dos seus dereitos como persoas e como informadores.

O XVII Premio José Couso de Liberdade de Prensa rexerase polas seguintes bases:

1.  Calquera  organización  ou  profesional  da  comunicación  viva,  que  se destacara en defensa da liberdade de prensa pode ser proposto para o premio José Couso.

2. Calquera colexiado do CPXG ou socio do Club de Prensa de Ferrol pode entregar unha proposta argumentada  de  candidato  para  o  Premio  José  Couso  de  Liberdade  de  Prensa.  Igualmente, calquera persoa ou organización vinculada de forma demostrable ao xornalismo está facultada para facer chegar a súa candidatura.

3. As candidaturas deben incluír a seguinte DOCUMENTACIÓN:

  • a. MEMORIA  que conteña  as razóns para apoiar dita candidatura  (mínimo  dun folio, máximo de catro).
  • b. CURRÍCULUM  VITAE do candidato ou traxectoria da organización  (mínimo dun folio, máximo de catro).

A candidatura  pode ir acompañada, de ser necesario, por outros tipos de material de apoio e, en xeral,  por  calquera  documento   que  achegue  datos  relevantes  e  información   adicional.  Esta información  poderá  ser incorporada  á web  do Premio.  Non  se admitirán  candidaturas  que  non inclúan a documentación anteriormente sinalada.

4.  As  candidaturas   serán  enviadas  por  correo  electrónico  a  premiocouso@xornalistas.gal ou a través da páxina web do premio http://xornalistas.gal/couso/. Deberá ir perfectamente  identificada a persoa ou entidade que propón a candidatura e un número de teléfono de contacto para as comprobacións pertinentes.

5. As candidaturas  deberán presentarse  necesariamente  antes das 14:00 horas do martes 23 DE FEBREIRO.

6.   Non   serán   admitidas   as  candidaturas   que   non   cumpran   cos   anteriores   requisitos.   A documentación   presentada   non  será  devolta  nin  se  manterá  correspondencia   sobre  ela.  O Secretario  do CPXG  e do premio  levantará  acta  sobre  as candidaturas  recibidas  e entregadas, xunto coas mesmas,  á organización.  A comisión  fará oficiais e públicas  -na web do Premio e na sede do CPXG- as candidaturas o xoves 25 DE FEBREIRO.

7. A Xunta de Goberno do CPXG e a Directiva do Club de Prensa de Ferrol nomearán unha comisión específica  para o certame na que estarán   representados, como mínimo, o presidente, vicepresidente  e secretario do premio. Esta comisión é o máximo órgano de decisión do premio e os  seus  ditames  non  admiten  recurso  algún.  A  comisión  será  a  encargada  de  aprobar  as candidaturas  presentadas  e de decidir o número de candidaturas  finalistas do premio, que serán sobre as que votará o xurado. Non poderá haber máis de catro candidaturas finalistas.

8. O XURADO do Premio José Couso está constituído por todos e cada un dos colexiados do CPXG e socios do Club de Prensa de Ferrol que teñan ao día o pagamento das súas cotas de asociados. Cada entidade participante é responsable de ter ao día e verificar o seu censo. O Decano do CPXG, a Presidenta do Club de Prensa e o secretario do CPXG ostentarán, respectivamente,  a presidencia, vicepresidencia e secretaría do xurado.

9. O xurado  poderá  votar  única  e exclusivamente  a través  de internet.  A votación  electrónica realizarase entre os días 25 DE FEBREIRO e as 14:00 horas do martes 30 de MARZO na web do premio, http://xornalistas.gal/couso.

Os colexiados e colexiadas do CPXG realizarán o seu voto a través da intranet da web do CPXG. Os socios  e  socias  do  Club  de  Prensa  de  Ferrol  realizarán  o  seu  voto  enviando  un  mail  co  seu candidato  a  premiocouso@xornalistas.gal. Deberán  enviar a súa elección  e incluír os seus datos persoais  (nome,  DNI  e  número  de  asociado).  O  voto  non  será  válido  se  os  datos  non  foran correctos. Só se aceptará un voto procedente da mesma conta de correo electrónico.

O Secretario do CPXG levantará acta dos votos recibidos, quen os contará atribuíndollos a cada un dos candidatos. O Premio seralle concedido ao candidato que obteña a maioría dos votos. En caso de empate, o presidente do xurado disporá de voto de calidade.

Este procedemento será supervisado por un notario, quen levantará acta do resultado.

10. O Premio  José Couso é un recoñecemento  da profesión  xornalística  galega que non implica ningunha contía económica. O gañador recibirá un diploma acreditativo e o símbolo distintivo que representa o Premio, consistente nunha escultura de Manuel Patinha, que leva o nome de “Ás ceibes”.

11. O fallo do xurado darase a coñecer en rolda de prensa.

12.  A participación no certame implica a aceptación completa destas bases, depositadas  ante notario.

​Se queres, podes descargar as bases en formato PDF.